Michael Jackson This Is It

Ýíýõ¿¿ áëîãîîð ïîïûí õààíûã ñîíñîæ áèøèðäýã áàéñàí õ¿ì¿¿ñò ººðèéí ìýäëýãýýñ º÷¿¿õýí ÷ àòóãàé õóâààëöàõûã õ¿ññýí þì.

Äóóíû ¿ã

Бичлэгийн тоо : 4 | Дэлгэцэнд : 1-4